AFN V2

Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

e-buku: Hadith-Hadith Fadhilat Pengkhususan Surah al-Kahfi Pada Hari Jum’at: Satu Kajian Terperinci

User Rating: / 46
PoorBest 


alt Download disini: 
http://ansarul-hadis.blogspot.com/2012/02/hadith-hadith-fadhilat-pengkhususan.html

Tajuk: Hadith-Hadith Fadhilat Pengkhususan Surah al-Kahfi Pada Hari Jum’at: Satu Kajian Terperinci

Kajian oleh: Muhammad Fathi bin Ali (ansarul-hadis.blogspot.com)
 
Editor:
Mohd `Adlan bin Mohd Shariffuddin (ad-diyari.com)
Ahmad Saifuddin Yusof (kembaramakna.blogspot.com)
 
Edisi: Rabi’ al-Awwal 1433H / Februari 2012M

Jumlah Halaman: 82 termasuk kulit

Hak Cipta: 
Buku ini adalah waqaf penulis kepada seluruh umat Islam, tiada hak cipta mana-mana syarikat percetakan, dianjurkan untuk menyebarkannya dan mencetaknya dengan sebarang alat percetakan, dilarang plagiat sama sekali, dan dilarang meniagakannya tanpa izin bertulis daripada penulis terlebih dahulu.

 
 

 


Kandungan
Kandungan
Pendahuluan
Hadith-Hadith Fadhilat Surah al-Kahfi Secara Umum
1.      Hadith al-Barra’: Turunnya al-Sakinah atas sesiapa yang membacanya
2.      Hadith Abi al-Darda’: Terselamat daripada fitnah al-Dajjal
Penjelasan Status Hadith: Pengkhususan Bacaan Surah al-Kahfi Pada Hari Juma‘at
1-        Hadith ‘Ali bin Abi Thalib:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
2-        Hadith Zaid bin Khalid al-Juhani:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
3-        Hadith ‘Abdullah bin ‘Umar:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
4-        Hadith Isma‘il bin Rafi‘:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
5-        Hadith Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Farwah:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
6-        Hadith Umm al-Mu’minin ‘Aishah:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
7-        Hadith Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
8-        Hadith al-Barra’ dan Ibn ‘Abbas:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
9-        Hadith Abu Hurairah:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
10-     Hadith ‘Umar al-Khattab:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
11-     Hadith Anas bin Malik:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
12-     Hadith Makhul:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
13-     Hadith Tanpa Sahabi:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
14-     Hadith Sebahagian Ahli Madinah:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
15-     Hadith Ibn Wahab:
·       Matan:
·       Takhrij:
·       Status Hadith:
16-     Hadith Abi Sa‘id al-Khudri:
·       Matan:
·       Takhrij & Status Hadith:
·       Pertama: Jalur Husyaim bin Basyir
                       Takhrij: Jalur Mauquf
                       Matan: Jalur Mauquf
                       Takhrij: Jalur Marfu‘
                       Matan: Jalur Marfu‘
                       Status: Jalur Husyaim bin Basyir
                                  Kajian Sanad: Jalur Husyaim bin Basyir
                                  Kajian Matan: Jalur Husyaim bin Basyir
·       Kedua: Jalur Syu‘bah al-Hajjaj
                     Takhrij: Jalur Mauquf
                     Matan: Jalur Mauquf
                     Takhrij: Jalur Marfu‘
                     Matan: Jalur Marfu‘
                     Status: Jalur Syu‘bah bin al-Hajjaj
                                Kajian Sanad: Jalur Syu‘bah bin al-Hajjaj
·       Ketiga: Jalur Sufyan al-Thauri
                    Takhrij:
                    Matan:
                    Status: Jalur Sufyan al-Thauri
                               Kajian Sanad: Jalur Sufyan al-Thauri
                               Kajian Matan: Jalur Sufyan al-Thauri
·       Kesimpulan status hadith Abi Sa‘id al-Khudri secara keseluruhan:
Penutup
·       Fiqh al-Hadith: Yang Sahih
Index Faedah Hadith & Fiqh
 


Index Faedah Hadith & Fiqh


Maksud istilah al-Marfu'
Antara amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Juma'at
Waktu mustajabnya doa pada hari Juma'at
Hadith-hadith yang didiamkan Imam al-Nasa'i dalam kitabnya al-Mujtaba adalah Sahih disisinya
Hukum solat Juma'at bagi lelaki yang baligh
Hadith-hadith yang didiamkan Abu Daud dalam Sunan adalah Soleh
Status hadith fadhilat setiap langkah kaki menuju solat Juma'at seolah berpuasa & bersolat malam selama setahun
Hasan disisi Abu `Isa al-Tirmizi adalah Dha’if
Hakikat solat Tahiyatul Masjid
Penjelasan Dha’ifnya hadith mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid
Hujah al-Bukhari untuk fiqh mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid
Penjelasan Munkarnya hadith Aus bin Aus berkenaan memperbanyak selawat atas Nabi pada hari Juma'at
Maksud istilah al-Hadith
Maksud istilah al-Mu‘awwizatain
Maksud istilah al-Matan
Maksud istilah al-Takhrij
Manhaj para huffaz Salaf berinteraksi dengan periwayatan para perawi Majhul
Bezanya manhaj huffaz Salaf al-Mutaqaddimin & al-Mutaakhkhirin dalam istilah Munkar
Maksud istilah al-Mauquf
Maksud istilah Munqathi'
Maksud istilah al-Mu‘dhal
Tahzir (amaran) Imam Ahmad bin Hanbal untuk hadith-hadith Gharib
Silapnya al-Suyuthi dalam menukilkan hadith `Abdullah bin `Umar dalam al-Dur al-Manthur
Beza manhaj para huffaz Salaf al-Mutaqaddimin & al-Mutaakhkhirin dalam istilah La Asla Lahu (?? ??? ??) dan La Isnada Lahu (?? ????? ??
Kebarangkalian silapnya pengarang al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah dalam menyebut lafaz 'Juma'at' untuk hadith Anas 
Maksud istilah Madar sesuatu hadith
Penjelasan bahawa hadith zikir (?????? ????? ??????? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ??????? ????? ????) selepas wudhu adalah Dha’if secara Marfu’ dan rajihnya adalah Mauquf kepada Abi Sa’id al-Khudri sebagai kata-katanya sahaja
Maksud istilah Syaikh
Maksud istilah Ghair Masyhur
Maksud istilah Soduq Yukhti’ Kathiran
Penjelasan bahawa hadith Nu'aim bin Hammad berkenaan malapetaka pada bulan Ramadhan adalah Batil
Penjelasan bahawa Husyaim tidak pernah sama sekali mendengar dari Abi Hasyim al-Rumani & bantahan kepada mereka yang ingkar akan kenyataan Imam Ahmad bin Hanbal, serta penjelasan manhaj para huffaz Salaf al-Mutaqaddimin dalam berinteraksi dengan periwayatan para perawi Mudallis
Penjelasan silapnya Abi al-Nu‘man Muhammad bin al-Fadhl al-Sadusi dalam meriwayatkan lafaz 'malam Juma'at'
Beza manhaj para huffaz Salaf al-Mutaqaddimin & al-Mutaakhkhirin dalam istilah Syadz
Penjelasan silapnya Nu‘aim bin Hammad dalam meriwayatkan lafaz 'apa yang antara dua Juma‘at '
Penjelasan tersilapnya al-Hakim dan al-Albani atas hadith Yahya bin Kathir dalam menyatakan bahawa ia adalah atas syarat  kedua al-Bukhari dan Muslim atau salah satu daripada mereka
Maksud istilah Athbat al-Nas Fi Hadith Fulan
Maksud istilah Thiqah Lahu Awham
Maksud istilah Min Thiqat Ashab Fulan
Periwayatan Ghundar adalah yang paling jitu untuk hadith-hadith Syu’bah
Maksud istilah Thabit Fi Fulan 
Maksud istilah Soduq Lahu Awham
Penjelasan silapnya Rabi‘ bin Yahya dalam meriwayatkan hadith Syu'bah secara Marfu'
Maksud istilah Jarh wa Ta‘dil
Apabila berlaku percanggahan secara khusus antara riwayat Husyaim dan Syu‘bah serta Sufyan daripada seseorang rawi, jika Syu‘bah dan Sufyan sepakat dalam periwayatan mereka untuk seseorang rawi itu, maka diunggulkan periwayatan mereka berdua ke atas periwayatan Husyaim
Maksud istilah Syarat hadith Sahih 
Hadith Munkar kekal Munkar selama-lamanya
Penjelasan maksud sebenar ungkapan Imam al-Syafi’i berkenaan amalan surah al-Kahfi pada hari Juma’at
Tidak diketahui amalan para Sahabat Nabi SAW melazimi membaca surah al-Kahfi secara khusus pada hari Juma'at dengan mengharapkan ganjaran khusus
You are here: